User management control

กระบวนการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลการสมัคร มีความปลอดภัยแค่ไหน? ภาคประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไร?

True Point & Pay Application ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินบนฐานของกลุ่มธุรกิจ TrueMoney ในฐานะผู้ให้บริการระบบโอนเงินและชำระเงินที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่...Read More