Regulatory Sandbox

ปัจจุบัน True Point & Pay เปิดให้บริการแล้วใช่หรือไม่ หรือคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เมื่อไร

True Point & Pay พร้อมเปิดให้ร้านค้าทุกท่านใช้บริการแล้ว (แต่ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างการรอผลการทดสอบ Regulatory Sandbox กับธนาคารแห่งประเทศไทย) คาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี...Read More