Partnerships

ข้อแตกต่างของห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภทที่ควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีหุ้นส่วนสับสนนั่นก็คือ การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หลายๆ ท่านคงกำลังไม่แน่ใจว่าแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร และธุรกิจของเรานั้นควรยื่นจดทะเบียนจัดตั้งห้าง...Read More