Niche Market

จะดีไหมถ้าเจาะตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม “Niche Marketing”

เป็นเรื่องปกติที่เจ้าของธุรกิจใหม่ๆ จะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาทำสักอย่างหนึ่งย่อมต้องการตีตลาดฐานลูกค้าได้ทุกกลุ่ม แต่การตลาดแบบ Niche Market นั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่มี Soc...Read More