ISO 22000

Editor’s Talk : ISO 22000

  สำหรับผู้ประกอบการหลายๆ ท่าน ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร เชื่อว่าหนึ่งในเป้าหมายที่ท่านคาดหวังให้ประสบความสำเร็จ คือ การส่งออกสินค้าประเภทอาหารสู่ตลาดโลก แล้วธุรกิจส่งออกอาหารของประเทศไ...Read More