โคโรนา

Editor’s Talk : สังเกตอาการ 14 วัน

  ในที่สุด คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ… ได้ประกาศยกระดับการป้องกันภัยว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ของไทย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มี...Read More