สูญหาย

ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว และมีการติดตั้งอุปกรณ์ EDC หากอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหายจะมีค่าปรับหรือไม่

มูลค่าของเครื่อง EDC เท่ากับ 10,914.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีเสียหายหรือสูญหาย ทางทรยูจะดูจากเจตนาและความประมาทเป็นหลัก เพื่อคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น