Skip to toolbar

ลดแลกแจกแถม

จัดโปร ลด-แลก-แจก-แถม อย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การขายสินค้าโดยปกติแล้ว…สามารถขายได้โดยปราศจากโปรโมชั่น แต่หากพบว่าสินค้าขายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ยอดขายต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ หากต้องการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น การทำโปรโมชั่นก็คือเครื่องมือที่จะช่ว...Read More