ผู้สูงอายุ

ยกเว้นภาษีเงินได้ 2 เท่า จากการจ้างแรงงานสูงอายุ

เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆ สำหรับประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยในปี 2564 จากจำนวนประชากรสูงอายุที่มีมากกว่าประชากรวัยเด็ก ทำให้หลายธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปล...Read More

Editor’s Talk : ผู้ประกันตน 60-65 ปี

  สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่าน สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานอิสระ) ...Read More