กี่ร้านค้า

กรณีที่เจ้าของร้านที่มีหลายธุรกิจ สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ร้านค้าไหม

ทรูยินดีให้ท่านเจ้าของกิจการสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ธุรกิจ แต่ไม่สามารถเกินกว่า 3 ธุรกิจ