สแกนแหลกแจกกระจาย แจกกันต่อ! สแกนจ่ายรับเงินคืนทันที

 

สแกนแหลก แจกกระจาย

พ่อค้าแม่ค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ตั้งป้าย QR Code กันต่อ
ชวนลูกค้าสแกนจ่าย ลูกค้ารับเงินคืนทันที สูงสุด 10 บาท

 

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • สแกนจ่ายผ่าน QR Code ที่มีสัญลักษณ์ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท 30.- ขึ้นไป
 • รับเงินคืนสูงสุด 3 ครั้ง/วัน (ไม่ซ้ำร้านค้า)

 

 

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563

 


 

รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ทรูมันนี่วอลเล็ทที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สแกนแหลก แจกกระจาย” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะต้องยอมรับ ตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) และบริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูยู”) เรียกรวมกันว่า “บริษัท”
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการ ครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 3. ผู้ใช้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ณ ร้านค้า 30 บาท ขึ้นไป จะได้รับเงิน 5 หรือ 10 บาทเข้าในบัญชีนั้นทันทีตามเงื่อนไขดังนี้
  • การชำระครั้งที่ 1 ถึง 10 ภายในเดือนเดียวกันจะได้รับเงิน 5 บาท
  • การชำระครั้งที่ 11 ถึง 20 ภายในเดือนเดียวกันจะได้รับเงิน 10 บาท
 4. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับเงินคืนต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน เป็นจำนวนไม่เกิน 3 (สาม) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน (หมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ทของร้านค้าที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการจะต้องไม่ซ้ำกันภายในวัน) และรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 20 (ยี่สิบ) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือนปฎิทิน ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะถูกนับใหม่ ทุกสิ้นเดือนปฎิทิน
 5. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับที่ 20 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเดียวกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay จะไม่ได้รับเงินคืนจากร้านค้านั้นๆ
 7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
 8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกร้านค้าที่ร่วมรายการและยกเลิกร้านค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 12. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 13. กรณีที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 14. สิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับเงินรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 15. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 1326
Rating: 4.4/5. From 12 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
732
6 Comments
 1. ผลลัพท์เลขก็บวกกันถูกนะครับ

  Rating: 3.5/5. From 2 votes.
  Please wait...
  Reply
 2. เป็นลูกค้าทรูมาเกือบ10ปี อยากจะเอาร้านร่วมแคมเปญนี้ แต่ไม่ไหวจริงๆ เรื่องเยอะมาก ให้ถ่ายรูปยืนยันตัวตนส่งแล้วส่งอีกหลายรอบจนน่ารำคาญ เลยเปลี่ยนใจไม่อยากร่วมแคมเปญละ ว่าจะไปย้ายค่ายละ เซ็งจริงๆ

  Rating: 4.5/5. From 2 votes.
  Please wait...
  Reply
 3. ดีมากครับ

  Rating: 4.5/5. From 2 votes.
  Please wait...
  Reply
 4. ดีที่สุดกับเเอปนี้

  Rating: 4.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
  Reply
 5. ดี

  Rating: 5.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
  Reply
  • ดีมากครับ

   Rating: 5.0/5. From 2 votes.
   Please wait...
   Reply

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.