กำหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ด้วย GMP

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

จากที่เราเคยได้ยินกันบ่อยครั้งกับคำว่า “GMP” หลายๆ ท่านอาจจะรู้ความหมายพอประมาณ แต่ก็เชื่อว่ามีบ้างที่จะไม่แน่ใจว่าความหมายจริงๆ ของ GMP คืออะไร เกี่ยวกับเรื่องอะไร และมีความสำคัญอย่างไร วันนี้จะมาเจาะลึกในเรื่องนี้กัน

 

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา หรือ อย. ได้นำหลักเกณฑ์ของ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นเกณฑ์สุขลักษณะทั่วไปที่ประยุกต์มาจากหลักเกณฑ์ GMP สากล ของ CodeX* ด้วย โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเหล่านี้จำต้องสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศด้วย

*CodeX เป็นชื่อของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission – CAC) มีหน้าที่บริหารโครงการ Joint FAO/WHO Food Standards และกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2506 สำหรับประเทศไทยอยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

| มาตรฐาน GMP คืออะไร

GMP ย่อมาจากคำว่า Good Manufacturing Practice ความหมายโดยรวมก็คือ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยมากเราจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ประเภทยา อาหาร หรือแม้แต่เครื่องสำอาง GMP นี้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่างๆ ที่มีสำหรับกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตได้ปฏิบัติตาม โดยเน้นย้ำด้านความปลอดภัย ป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

ประเภทของ GMP

 1. GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) เป็นหลักเกณฑ์สำหรับกระบวนการผลิตอาหารทุกประเภท
 2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็นหลักเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจาก General GMP ที่เน้นด้านความปลอดภัยมากขึ้น แบ่งแยกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยแต่ละประเภทก็จะมีข้อกำหนดในกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ ที่แตกต่างกันไปอีก

 

 

| ข้อกำหนดทั่วไป

  1. สถานที่ตั้งกับอาคารผลิต :
   ออกแบบให้ง่ายต่อทำความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน สถานที่ต้องอยู่ในบริเวณที่อาหารปนเปื้อนได้ยาก
  2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต :
   เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร แข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  3. การควบคุมกระบวนการผลิต :
   ต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี เช่น วัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง
  4. การสุขาภิบาล :
   สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย เช่น น้ำ อ่างล้างมือ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย การกำจัดแมลง
  5. การบำรุงรักษา :
   การทำงานต้องดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังผลิต
  6. บุคลากร :
   ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อผ้าสะอาดป้องกันการปนเปื้อน ต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นวัณโรคหรือโรคในระยะอันตราย โรคผิวหนัง โรคเรื้อน

 

 

| ประโยชน์ของ GMP

ข้อสำคัญที่สุด คือ ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
ในส่วนของผู้ผลิตเอง หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตลงไปได้มาก ขจัดปัญหาต่างๆ ที่เคยมีไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ และยังสะดวกต่อการติดตามข้อมูลด้วย
เมื่อโรงงานการผลิตมีการควบคุมเพื่อให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ก็จะส่งผลดีทั้งต่อผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ประกอบการเองด้วยที่จะสามารถบริหารจัดการ และประเมินงาน สภาพการณ์ ภายในฐานการผลิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

 

กล่าวได้ว่า GMP คือหลักพื้นฐานในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภค ตามข้อกำหนดต่างๆ โดยให้เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร อาคารสถานที่ ดำเนินการผลิตบนคุณภาพความสะอาดปลอดภัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ การขนส่ง ตลอดจนระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจอย่างมาก ผู้บริโภคก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี เมื่อสินค้าสมบูรณ์มีคุณภาพ ก็ยากที่ลูกค้าจะมองข้ามไปได้

 

ข้อมูลจาก : revomed.co.th, chi.co.th, acfs.go.th

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
10

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.