Editor’s Talk : ลวกช้อนส้อม

 

สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ร้านอาหารหลายๆ ร้าน เช่น ร้านอาหารที่ให้ลูกค้าบริการตัวเอง หรือร้านอาหารในศูนย์อาหารต่างๆ หลายท่านน่าจะเคยหม้อต้มน้ำที่มักจะวางไว้ข้างถาดหยิบช้อนส้อม เพื่อให้ลูกค้าได้ลวกช้อนส้อมก่อนนำไปใช้ ซึ่งทางกรมอนามัยได้ออกมาแจ้งเตือนว่า การทำแบบนี้อาจไม่ปลอดภัย ?!

 

เพราะการลวกช้อนส้อมในหม้อน้ำก่อนนำไปใช้งานนั้นไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำไม่สูงพอที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้ และระยะเวลาที่ใช้ในการลวกก็ไม่นานเพียงพอ หนำซ้ำยังเป็นการสะสมเชื้อโรคในหม้อต้มได้อีกด้วย ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการลวกช้อนส้อมก่อนนำไปใช้งาน โดยอุณหภูมิที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นั้น น้ำต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส และต้องลวกนานกว่า 4 นาที จึงจะสามารถฆ่าเชื้อได้

 

ข่าวเตือนการลวกช้อนส้อมก่อนนำไปใช้ว่าไม่ปลอดภัยนั้นก็ยังคงมีออกมาเตือนเป็นระยะๆ วนมาทุกปี เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพลูกค้าภายในร้านและศูนย์อาหาร เช่นนี้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับทางร้าน ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ที่มีบริการนี้ ควรยกเลิกการตั้งหม้อน้ำให้ลูกค้าลวกช้อนส้อมก่อนนำไปใช้งาน และควรใส่ใจกับการทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ก่อนนำมาให้ลูกค้าใช้งานจะดีที่สุดครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.