Editor’s Talk : การจ้างแรงงานสูงอายุ

 

สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ หลายๆ ท่านคงได้ทราบกันแล้วว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีกลุ่มประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยแรงงาน เป็นผลจากอัตราการเกิดของคนในประเทศน้อยลง

 

ซึ่งธุรกิจหลายๆ ที่ก็เริ่มมีการปรับตัว เปิดรับสมัครพนักงานสูงอายุเข้ามาร่วมงานด้วย นอกจากจะเป็นการสร้างงาน และทำให้เกิดรายได้ต่อผู้สูงอายุแล้ว ทางภาครัฐยังได้ออกมาสนับสนุนธุรกิจที่มีการจ้างงานแรงงานผู้สูงอายุ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 100% ของเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสูงอายุ ตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560

 

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลายๆ ท่านที่ยังไม่มีโครงการจ้างงานแรงสูงอายุ ผมก็อยากจะขอให้ลองพิจารณาในเรื่องนี้ดูนะครับ เพราะการเปิดรับแรงงานสูงอายุที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน นอกจากจะเป็นการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุได้มีงานทำและพึ่งพาตัวเองได้แล้ว ธุรกิจของท่านเองก็จะได้สิทธิการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกัน และถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนคนหนึ่งด้วยนะครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
20

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.