Editor’s Talk : นักท่องเที่ยวหดหาย

 

สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ณ ตอนนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมจะมีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 44 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนัก การท่องเที่ยวซบเซา และการค้าระหว่างประเทศขาดตอน ทั้งเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ค่อนข้างช้าแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งคือการระบาดของ COVID-19 ที่เป็นส่วนสำคัญทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดหายไปมากขนาดนี้ได้

 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ ทางกระทรวงการคลังจึงเสนอมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการและประชาชน ระยะที่ 1 โดยยึดหลัก “ทันการณ์ ตรงเป้าหมาย และเยียวยาชั่วคราวตามความจำเป็น” เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ โดยมีมาตรการช่วยเหลือหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน ด้านภาษี และอื่นๆ แล้วในอนาคตก็จะมีการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดอีกอีกเป็นระยะๆ ต่อไป

 

ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้ว ธุรกิจหลายๆ ที่ก็จำเป็นต้องมีมาตรการออกมารับมือกับผลกระทบครั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ อย่างธุรกิจที่พัก โรงแรมหลายๆ ที่ ก็ได้มีการประกาศให้พนักงานลาหยุดแบบ Leave without pay หรือ การหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าของธุรกิจ ส่วนบางบริษัทก็ออกประกาศให้มีการลดเงินเดือนของพนักงานระดับบริหารลงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก 

 

สำหรับประเทศไทยที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเมื่อนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ก็ส่งผลกระทบเป็นคลื่อนระลอกใหญ่ ทำให้ธุรกิจเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งเจ้าของกิจการหรือพนักงานเองต่างก็เดือดร้อนจนต้องหาทางออกแบบเกื้อหนุนกันไป อย่างไรก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปได้โดยเร็ว แล้วสามารถฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.