ข้อแตกต่างของห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภทที่ควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีหุ้นส่วนสับสนนั่นก็คือ การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หลายๆ ท่านคงกำลังไม่แน่ใจว่าแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร และธุรกิจของเรานั้นควรยื่นจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนแบบไหน วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบห้างหุ้นส่วนทั้งสามประเภทให้เห็นถึงข้อแตกต่าง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าธุรกิจของเรานั้นควรยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจประเภทไหนดี

 

| จำนวนผู้ร่วมลงทุนเริ่มต้น

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ: ต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือ หุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน โดยหุ้นส่วนทุกคนเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือ หุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน และมีหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ และหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ อย่างน้อยประเภทละ 1 คน
 • บริษัทจำกัด: ต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ

 

 

| การลงทุนสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ: ห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือไม่ก็ได้ และไม่มีกำหนดเงินทุนขั้นต่ำในการจดทะเบียน สามารถลงทุนเป็นเงิน สินทรัพย์ หรือแรงงานก็ได้ตามแต่หุ้นส่วนตกลงกัน หากจดทะเบียนนิติบุคคลจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ไม่มีกำหนดเงินทุนขั้นต่ำในการจดทะเบียนจัดตั้ง สามารถลงทุนเป็นเงิน สินทรัพย์ หรือแรงงานก็ได้ แต่หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบต้องลงทุนเป็นเงินเท่านั้น ส่วนหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ สามารถลงทุนเป็นเงิน หรือแรงงานก็ได้
 • บริษัทจำกัด: เงินทุนจะต้องแบ่งออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 บาท โดยกำหนดทุนการจดทะเบียนขั้นต่ำที่ 15 บาท (ผู้เริ่มก่อตั้ง 3 คน คนละ 5 บาท)

 

| ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ: ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 1,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 1,000 บาท
 • บริษัทจำกัด: ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 5,500 บาท

 

 

| การบริหารงาน

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ: หุ้นส่วนผู้จัดการจะแต่งตั้งเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ มีอำนาจในการบริหารและการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างหุ้นส่วน หุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: หุ้นส่วนผู้จัดการต้องแต่งตั้งจากหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น ซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการ หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการ
 • บริษัทจำกัด: ผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจบริหารจัดการกิจการได้โดยตรง ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทมาบริหารจัดการกิจการแทน

 

| ความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการ

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ: หุ้นส่วนทุกคนรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นจาการประกอบกิจการไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนได้
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ และหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ
  • หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดจากการประกอบกิจการไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนได้
  • หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ รับผิดชอบหนี้สินไม่เกินจำนวนหุ้นที่ลงทุนไป เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากทรัพย์สินของผู้เป็นหุ้นส่วนได้
 • บริษัทจำกัด: ผู้ถือหุ้นทุกคนรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุนที่ยังไม่ได้รับการชำระเพียงเท่านั้น เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นใช้หนี้จากทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้

 

 

| การเสียภาษี

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ: แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ใช้เกณฑ์อัตราภาษีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา เสียภาษีสูงสุดที่ 35% และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เกณฑ์อัตราภาษีเงินได้ประเภทนิติบุคคล เสียภาษีสูงสุดที่ 20%
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ใช้เกณฑ์อัตราภาษีเงินได้ประเภทนิติบุคคล เสียภาษีสูงสุดที่ 20%
 • บริษัทจำกัด: ใช้เกณฑ์อัตราภาษีเงินได้ประเภทนิติบุคคล เสียภาษีสูงสุดที่ 20%

 

จากข้อเปรียบเทียบที่กล่าวมานั้นก็สามารถช่วยประกอบการตัดสินใจได้ว่า ธุรกิจของเราควรยื่นจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนแบบใด ซึ่งนอกจากข้อแตกต่างที่กล่าวข้างต้นนี้ก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอน ข้อกำหนดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dbd.go.th ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก่อนการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน คือการตกลงกับหุ้นส่วนในรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่าย ป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลังได้

 

ที่มา : ข้อมูลจาก dbd.go.th, itax และ daa.co.th

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.