Editor’s Talk : วันมาฆบูชา

 

ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ
บุคคลพึงประกอบการค้าที่ชอบธรรม

 

ธรรมสวัสดีมิตรสหาย True Smart Merchant ทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันมาฆบูชาโดยเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

  • พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
  • พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
  • พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
  • วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

 

ชาวพุทธทั้งหลายต่างทำจิตใจให้บริสุทธิ์ร่วมกันประกอบพิธีต่างๆ เช่น ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

 

เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้ อีกทั้งเป็นวันหยุดยาวของหลายๆ ท่าน หรือบางท่านก็อาจจะเปิดกิจการในช่วงวันหยุดยาว ขอให้ท่านสมาชิก True Smart Merchant  ทุกท่าน กิจการเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายกำไรเพิ่มพูน มีผลประกอบการงอกงาม แต่หากติดปัญหาขัดข้องประการใดทาง True Smart Merchant ก็ยังมีเทคนิคเด็ดๆ มากมายที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจของคุณ ให้ก้าวเดินอย่างมั่นคงต่อไป ติดตามได้ที่ เทคนิคเด็ดๆ (Tips & Tricks) ครับผม

 

 

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
40

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.