กระบวนการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลการสมัคร มีความปลอดภัยแค่ไหน? ภาคประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไร?


True Point & Pay Application ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินบนฐานของกลุ่มธุรกิจ TrueMoney ในฐานะผู้ให้บริการระบบโอนเงินและชำระเงินที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ระบบ Prompt Pay เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ทางบริษัทได้นำหลักปฏิบัติที่มีมาดำเนินการอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการยืนยันตัวตน และการเก็บรักษาข้อมูลของร้านค้าและลูกค้าให้มีความปลอดภัยอย่างดีทั้งในส่วนของบริษัทและธนาคารแห่งประเทศไทย

ในส่วนของข้อมูลการแสดงตนของลูกค้านั้น บริษัทจะทำการ encryption (เข้ารหัสข้อมูล) โดยทันที ตั้งแต่เริ่มและจัดเก็บข้อมูล กรณีการเรียกดูข้อมูล จะถูกเรียกดูผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นไปตามหลัก User management control, Data security เป็นต้น

นอกจากนี้ หน่วยงาน Risk และ Security จะทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดี

Leave a Reply